Polityka prywatności

Polityka prywatności i plików cookie

Polityka przetwarzania danych osobowych i stosowania plików cookie serwisu internetowego dostępnego pod adresem autoraszyn24.pl (dalej „serwis”) obowiązuje od 2024-04-01 i określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych od użytkowników serwisu (osób fizycznych korzystających z serwisu, dalej „użytkowników”), którego właścicielem jest AutoRaszyn24 JAKUB FLORIAŃSKI & Współpracownic NIP 5213754760 (dalej „właściciel serwisu”).

Korzystając z serwisu wyrażają Państwo zgodę na warunki opisane w niniejszej Polityce prywatności.

RODO

Pisząc i mówiąc „RODO” mamy na myśli rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Jest to akt prawny przyjęty przez Unię Europejską regulujący zasady ochrony danych osobowych.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych (dalej „administratorem”) podanych przez użytkowników jest właściciel serwisu.

Kontakt z administratorem / właścicielem serwisu możliwy jest:

 • w sposób pisemny – na adres ul. Raszyńska 16, 05-090 Raszyn,
 • w sposób ustny – w siedzibie administratora,
 • na inne sposoby, podane na stronie kontaktowej serwisu

Przetwarzanie danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu

Przetwarzanie danych osobowych użytkowników w związku z korzystaniem z serwisu odbywa się w następujących przypadkach:

 • Do złożenia a także rozpatrywania reklamacji dotyczącej korzystania z serwisu,
 • W celu zawarcia a następnie wykonania umowy sprzedaży a także udzielenia licencji wydanej  za pośrednictwem serwisu,
 • Do rejestracji oraz prowadzenia konta w serwisie,
 • Z uwagi na zapisywanie danych w logach systemowych, mogących stanowić dane osobowe. Logi systemowe to system zapisywania działań wykonywanych w trakcie funkcjonowania serwisu. Przechowują one m.in. czas wejścia do serwisu, przeglądarkę (user agent), IP użytkownika, URL strony. Dane te przetwarzane są w celach świadczenia usługi dostępu do treści zawartych w niniejszym serwisie a także w celach administracyjnych oraz technicznych,
 • W celu wykorzystania systemu reklamowego Google Ads oraz narzędzia służącego do przeprowadzania analiz sieciowych Google Analytics, których właścicielem jest Google LLC, z siedzibą w Googleplex, Mountain View, California, USA (dalej „Google”). Dane wykorzystywane są do celów statystycznych oraz analitycznych w zakresie korzystania z niniejszego serwisu oraz w celu optymalizowania korzystania z niego przez użytkownika. Serwis wykorzystuje pliki cookie przechowywane na urządzeniu użytkownika i umożliwiające analizowanie sposobu korzystania przez użytkownika z niniejszego serwisu. Identyfikatory takie jak pliki cookie lub instancje aplikacji służą pomiarom interakcji użytkownika z witryną oraz aplikacja użytkownika. Firma Google może także przekazywać powyższe informacje innym podmiotom, jednak jedynie zgodnie z wymogami prawnymi lub w przypadku gdy strony trzecie zajmują się przetwarzaniem danych z ramienia Google. W przypadku zmiany ustawień używanej przeglądarki możesz zablokować przechowywanie plików cookie oraz uniemożliwić Google pozyskiwanie danych o korzystaniu we stron wygenerowanych właśnie przez pliki cookie.
 • W związku z korzystaniem z Google Analytics zbierane są także informacje o aktywności użytkowników przy pomocy tagów na niniejszym serwisie. Tagiem nazywamy drobny fragment kodu witryny internetowej. Umożliwia on między innymi pomiar zachowania i ruchu użytkowników, zbiera informacje o poziomie skuteczności reklam i kanałów społecznościowych a także pozwala ustalić grupę docelową każdej z reklam i ulepszać witryny w oparciu o pliki cookie. Są to bardzo małe pliki tekstowe, które zawierają zapisywane w trakcie odwiedzin serwisu dane. Przechowywane są w urządzeniach końcowych użytkowników, takich jak komputer czy tablet.

Cel i podstawy prawne dotyczące przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane są przez administratora w celu:

 • zawarcia oraz wykonania umowy sprzedaży a także licencji zawartej poprzez serwis. Przetwarzanie danych osobowych jest w tym przypadku potrzebne zarówno do zawarcia i wykonania tejże umowy jak i podjęcie różnorodnych działań na zlecenie użytkownika jeszcze przed zawarciem umowy(art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • rejestracji oraz prowadzenia konta w niniejszym serwisie. W tym przypadku przetwarzanie danych osobowych przez administratora jest konieczne do spełnienia warunków umowy o świadczenie usług poprzez kanały elektroniczne lub podejmowanie działań na zlecenie użytkownika przed zawarciem tejże umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • dostarczania użytkownikom Newslettera. W tym przypadku przetwarzanie danych osobowych następuje za wyraźną zgodą użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 • świadczenia usług kanałami elektronicznymi. W skład tych usług wchodzi zarówno udostępnianie Klientowi możliwości przeglądania jak i odtwarzania i odczytywania informacji i materiałów zamieszczanych w ramach funkcjonowania serwisu. W tym przypadku przetwarzanie danych osobowych przez administratora jest rzeczą niezbędną do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO),
 • realizowania uzasadnionych interesów administratora, które powiązane są z prowadzeniem niniejszego Portalu Internetowego. W zakres ten wchodzi analizowanie korzystania przez użytkownika z witryny Portalu oraz zapewnienie najwyższego poziomu bezpieczeństwa i niezawodności usług świadczonych w ramach tego Portalu (art. 6 ust 1, lit f RODO),
 • możliwości prowadzenia marketingu bezpośredniego przez administratora. Mowa tu o doborze towarów oraz usług dostosowanych do potrzeb użytkowników głównie w oparciu o pliki cookie oraz podobne im technologie, które zawarte są w 10 pkt Polityki prywatności. W tym przypadku przetwarzanie danych osobowych odbywa się z uwagi na uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO),
 • zapewnienia pełnej zgodności z nakładanymi przez prawo na administratora obowiązkami. W szczególności są to obowiązki wynikające z treści ustawy o rachunkowości i przepisów podatkowych (art6 ust. 1 lit c RODO).

Komu zostaną przekazane Twoje dane osobowe

Administrator serwisu może udostępniać dane osobowe swoich użytkowników tylko w sytuacji, gdy posiada do tego odpowiednią podstawę prawną oraz gdy jest to niezbędne do prawidłowego wykonywania usług.

Dane osobowe mogą być udostępniane również na wyraźne żądanie organów publicznych a także podmiotów uprawnionych do tego rodzaju postępowania. Taka sytuacja może mieć miejsce w szczególności , gdy zagrożone jest bezpieczeństwo administratora.

Odbiorcami posiadanych przez serwis danymi osobowymi mogą być głównie:

 • podmioty, które są uprawnione do pozyskiwania danych osobowych użytkowników dzięki obowiązującym przepisom prawa,
 • podmioty, z którymi współpracuje administrator w celu dostarczenia usług i towarów swoim użytkownikom. Będą to w szczególności:
  • podmioty, które zapewniają obsługę oraz udostępniają systemy telefoniczne administratorowi,
  • przedsiębiorcy, którzy dostarczają i utrzymują oprogramowania obsługujące serwis,
  • operatorzy zajmujący się systemami płatności,
  • podmioty, które świadczą usługi kurierskie i pocztowe,
  • kancelarie prawne oraz firmy doradcze współpracujące z administratorem.
 • partnerzy marketingowi prowadzący zaufaną współpracę z administratorem
  • Google (z uwagi na wykorzystanie Google Analytics oraz Google Ads).

Czy firma stosuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji?

Administrując serwis nie stosujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym również profilowania zgodnie z art. 22 RODO.

Czy dane osobowe są przekazywane do krajów spoza terytorium Europejski Obszar Gospodarczy?

Wszelkie dane osobowe nie są przekazywane dalej niż EOG, z wyjątkiem sytuacji, w której przekazane zostaną w związku z działaniem Google Analytics lub Google Ads.

Każdorazowo przed przekazaniem wszelkich danych osobowych administracja upewnia się, że państwo albo odbiorca w danym państwie gwarantuje nam niezbędny poziom ochrony tych danych, głównie poprzez:

 • stałą współpracę z podmiotami zajmującymi się przetwarzaniem danych osobowych w danym państwie, które działają zgodnie ze stosowną decyzja Komisji Europejskiej,
 • stosowanie klauzul umownych, które wydawane są przez Komisje Europejską,
 • respektowanie istotnych reguł korporacyjnych, które zatwierdzone zostały przez właściwy organ nadzoru.

Jak długo przechowywane są dane osobowe?

Okres, w którym przetwarzane są dane osobowe zależny jest od rodzaju świadczonej usługi a także celu ich przetwarzania:

 • W przypadku, gdy dane są przetwarzane w calu świadczenia danej usługi okres ten wynosi czas świadczenia tej usługi lub maksymalnie do czasu, kiedy przedawnią się ewentualne roszczenia.
 • W przypadku, gdy dane przetwarzane są w celu udzielania odpowiedzi na pytania użytkowników zgłaszanych poprzez formularz kontaktowy umieszczony na stronie serwisu dane osobowe będą przetwarzane jedynie do czasu udzielenia odpowiedzi lub maksymalnie do czasu, kiedy przedawnione zostaną ewentualne roszczenia.
 • W przypadku, gdy dane przetwarzane są w celu realizowania reklamacji będą one przechowywane do czasu jej rozpatrzenia lub maksymalnie do czasu, kiedy przedawnią się ewentualne roszczenia.

Z kolei dane w plikach cookie są przechowywane przez okres równający się cyklowi życia tychże plików. Czas ten został wskazany w części „Wykorzystanie plików cookie w serwisie”.

W przypadku danych uzyskanych przez Google Analytics są one opisane jako „nie wygasające automatycznie”.

Prawa przysługujące Użytkownikowi serwisu zgodnie z RODO

Prawo dostępu do danych osobowych przetwarzanych przez serwis

Na podstawie tego prawa osoba, której dotyczą dane osobowe może żądać od administratora tych danych informacji o celach, kategoriach, podstawie prawnej ich przetwarzania a także planowanym okresie ich przetwarzania oraz odbiorcach, którym te dane są ujawniane. Osoba taka ma również prawo uzyskania kopii danych osobowych przetwarzanych przez administratora.

Prawo do prostowania danych

Na podstawie tego prawa osoba, której dotyczą dane osobowe ma prawo do zwrócenia się do administratora z wnioskiem o sprostowanie nieprawdziwych danych lub ich uzupełnienie.

Prawo do usunięcia danych

Na podstawie tego prawa osoba, której dotyczą dane ma prawo żądania niezwłocznego ich usunięcia w przypadku, gdy nie są one już niezbędne do zrealizowania celów do których zostały zebrane. Prawo to działa również w sytuacji gdy osoba cofnęła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.

Prawo ograniczenia przetwarzania danych

Zgodnie z tym prawem osoba, której dotyczą dane może zgłosić się do ich administratora  w celu żądania ograniczenia przetwarzania danych. Może to mieć miejsce w następujących przypadkach:

 • istnieje możliwość nieprawidłowości w danych osobowych,
 • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem i mimo to osoba, której te dane dotyczą żąda ich ograniczenia zamiast całkowitego usuwania,
 • zakończył się cel przetwarzania tych danych, jednak są one w dalszym ciągu potrzebne osobie, której dotyczą do dochodzenia, ustalenia albo obrony roszczeń,
 • osoba, której dotyczą dane wnosi sprzeciw wobec ich przetwarzaniu.

Prawo przenoszenia danych

Na podstawie tego prawa osoba, której dotyczą dane przetwarzane w sposób zautomatyzowany ma prawo żądać udostępnienia danych dostarczonych administratorowi lub tez przesłanie ich innemu administratorowi.

Prawo do cofania zgody

Zgodnie z tym prawem w sytuacji, gdy dane są przetwarzane w oparciu o zgodę może być ona cofnięta przez osobę, której dotyczą te dane w każdym czasie.

Prawo wniesienia sprzeciwu

Na podstawie tego prawa osoba, której dotyczą dane może sprzeciwić się ich przetwarzaniu, nawet jeśli przetwarzanie to usprawiedliwione jest przez cel administratora. Chyba, że administrator ten udowodni istnienie podstaw nadrzędnych do przetwarzania tych danych.

W celu egzekwowania powyższych praw, które przysługują Ci na gruncie przepisów o ochronie danych osobowych, możesz w każdej chwili kontaktować się z administratorem.

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

W przypadku gdy osoba stwierdzi, że sposób przetwarzania danych osobowych jakkolwiek narusza RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych może ona zgłosić skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wykorzystanie plików cookie w serwisie

Portal wykorzystuje pliki cookie w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony oraz świadczenia najwyższego poziomu usług. W serwisie stosowane są następujące pliki cookie:

 • „stałe”, czuli pliki pozostające w urządzeniu użytkownika przez określony w parametrach czas lub do czasu ich ręcznego usunięcia,
 • „sesyjne”, czyli pliki tymczasowe pozostające w urządzeniu użytkownika do czasu wylogowania się z danej strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej.

W związku z korzystaniem z narzędzi Google Analytics Portal korzysta z własnych plików cookie oraz plików podmiotu trzeciego. Podstawą do ich wykorzystywania jest art. 173 Prawa telekomunikacyjnego, art. 18 ust, 4 ustawy o świadczeniu usług droga elektroniczną a także uzasadniony interes administratora danych osobowych. Pliki te są wykorzystywane do celów analitycznych oraz do optymalizacji korzystania z Portalu przez użytkowników.

W przypadku, gdy użytkownik stwierdzi, iż nie odpowiada mu sposób stosowania plików cookie w ramach tego serwisu może, przy pomocy odpowiedniego oprogramowania wyłączyć stosowanie tych plików lub wyrazić zgodę jedynie na korzystanie z konkretnie określonej kategorii plików. Użytkownik ma również możliwość zmiany zakresu wykorzystywania tych plików w dowolnym momencie lub skorzystania z zapisanych plików cookie w jego urządzeniu końcowym.

Należy również pamiętać, że zdecydowana większość przeglądarek posiada ustawienia domyślnego akceptowania plików cookie oraz dopuszcza ich zapisywanie na urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownik może jednak zmienić te ustawienia a nawet całkowicie zablokować pliki cookie. Pragniemy jednak podkreślić, że takie działanie może niekorzystnie wpływać na funkcjonalność naszego serwisu.

Niniejszy zapis polityki prywatności jest weryfikowany na bieżąco oraz aktualizowany, by odzwierciedlał wszelkie zmiany zachodząc w prawie przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystania plików cookie.